Меню

01.06.2023 // Сніданок: сирники, кефір. // Обід: суп вермішелевий, тюфтеля куряча, пюре горохове, ікра бурякова, хліб цільнозерновий, компот з сухофруктів. // Полуденок: болоньєзе, каша вівсяна, хліб цільнозерновий, чай.

 Звіт директора ЗДО №50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2021-2022 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, "Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім закладом;
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.   

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 12-групове. Проектна потужність 275 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  директор, згідно з Статуту.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції  України,  Закону України "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту",  Закону України "Про мови",  Кодексу ЦЗ України, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базововим компонентом дошкільної освіти,   Освітньою програмою  для дітей від двох до семи років "Дитина», парціальними програмами,  Освітньої програми ЗДО та річного Плану роботи ЗДО, власним  Статутом, Положенням про академічну доброчесність, Положенням про запобіганню булінгу.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2021/2022 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 89 дітей.

В 2021/2022н.р. перевантаження закладу становить 12,36% (34 дитини). Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та Планом роботи на 2021/2022 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджували увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

 1. Формувати в дітей основи громадянськості завдяки участі в проектній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.
 2. Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання.
 3. Продовжувати розвивати пізнавальну діяльність дітей, їх інтелектуальні здібності за інноваційною методикою STREAM-освіти.

У 2021/2022 навчальному році, відповідно до внутрішньої системи контролю якості освіти, адміністрацією закладу були проведені доцільні форми контролю, серед них: адміністративний, адміністративно-педагогічний, суспільно-педагогічний, самоконтроль. Зміст внутрішнього контролю здійснювався за такими видами з питань:

тематичний – стан роботи з логіко-математичного розвитку   в середніх  групах (6-й р.ж.); стан використання педагогами закладу ІКТ в освітньому  процесі; організація роботи щодо формування комунікативної компетентності дошкільників;

підсумковий – готовність груп до нового  навчального року; ведення ділової документації в усіх структурних підрозділах; динаміка змін і розвитку рухів та фізичних якостей дітей відповідно до програмових нормативів; організація роботи, щодо додаткових освітніх послуг (робота гуртків); рівень сформованості компетентностей  відповідно до освітньої програми «Дитина»; сформованість шкільної зрілості старших дошкільників; обстеження  мовлення дітей і система індивідуальної корекції; рівень педагогічної діяльності педагогів,які атестуються; виконання річного Плану роботи й реалізації річних завдань; результати педагогічної діяльності педагогів-початківців;

фронтальний – стан освітнього процесу в I молодшій групі  №2,3 (3-й р. ж.);

оперативний – створення природно-дослідницького простору; рівень інформаційних осередків для батьків; рівень проведення святкових ранків; планування та організація заходів з попередження дитячого травматизму; робота педагогів з формування у дітей знань з ОБЖД; дотримання санепідрежиму, правил внутрішнього трудового розпорядку; готовність закладу до літнього оздоровчого періоду; стан оснащення фізкультурних осередків; форми роботи з дітьми в другій половині дня.

Організація внутрішнього контролю дала змогу оцінити якість освітнього процесу, вивчити професійну діяльність педагогів, розв’язати актуальні питання щодо організації освітнього процесу. Питання внутрішнього контролю розглядались на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах, під час  контролю використовувалися інтерактивні методи : анкетування та опитування, спостереження , індивідуальне інтерв`ю, вивчення документації .

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую демократичний стиль керівництва і більшість рішень приймаються на основі думки колективу й інтересів справи. В колективі  панує  позитивний мікроклімат, де   ініціатива та самостійність підтримується, повноваження делегуються. Контроль здійснюю не заради пошуку винних, а  для досягнення позитивного кінцевого результату. Сьогодення  потребує рухатись в ногу з часом, тому я постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюсь  всім новим , вношу у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджую нововведення, замінюю віджите новим.

За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 

К-сть  дітей старших груп

Готові навчання в школі

Залишаються в ЗДО

З них:

Наявні протипокази

За віком

За бажанням батьків

72

68

4

-

4

-

 

 1. Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку:

- високий рівень:____45__(у %);

- достатній рівень:___45__(у %);

- середній рівень:___10___(у %);

- низький рівень:____0___(у %).

 

Рівень сформованості компетентностей

Компетенції

 

 

Рівні

Здоров'язбер.

Особистісно-оцінна 

Родинно-побутова

Соціально-комунікативна

Природничо-екологічна 

Предметно-практична

Художньо-продуктивна

Ігрова

Сенсорно-пізнавальна

Математична

Комуніукат.

Мовленнєва

Високий

33%

41%

50%

57%

43%

52%

51%

71%

55%

48%

63%

45%

Достатній

56%

46%

37%

32%

44%

40%

40%

23%

34%

41%

26%

34%

Середній

11%

13%

13%

11%

13%

8%

9%

6%

12%

11%

11%

21%

Низький

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Вжиті директором дошкільного навчального закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою ознайомлення з  освітньою діяльністю та умовами перебування дітей в ЗДО у вересні було проведено Тиждень відкритих дверей в онлайн режимі. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно-просторове середовище групових кімнат.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх дошкільною освітою, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії. Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методична робота закладу в 2021/2022 навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучасними освітніми методиками, навичками їх використання; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів в режимі online та дистанційного навчання.

Для  підвищення результативності освітнього процесу,ефективної  професійної роботи  кожного педагога в закладі створені хороші умови. У наявності систематизований фонд наукової, науково – популярної, методичної, психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, комплект сучасних   освітніх періодичних видань в паперовому та електронному варіанті, відео і аудіо матеріали.

В закладі наявні ІКТ засоби – кольорові принтери, ноутбуки, комп`ютери, ламінатор, біндер, телевізори , колонки, мультимедійна система – для інформаційного забезпечення педагогічних працівників,  можливості використання  інноваційних технологій, проведення  методичних заходів дистанційно.

Методична робота в ЗДО здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем закладу, скоординованості  дій педагогів,  були організовані різноманітні форми роботи.

Для реалізації річного завдання щодо розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників через стимулювання пізнавального інтересу шляхом упровадження інноваційних методик і технологій, були проведені такі методичні заходи:

 • методична панорама «Шляхи реалізації освітнього напрямку «Математика. Логіка» програми STREAM- освіта»;
 • творча майстерня «Впровадження інноваційних технологій у заклад дошкільної освіти»;
 • семінар –практикум «Математичний розвиток дошкільнят:Теорія і практика»;
 • педагогічний консиліум «Як ознайомити з поняттям часу. Моделі календаря Фанні Блехер, Тамари Ріхтерман»;
 • методичні посиденьки « Пріоритетні форми презентації пізнавальної інформації за програмою Stream- освіта»;
 • колективні перегляди у групах середнього дошкільного віку(5-й рік життя): «Інтерактивна казка. Математичні пригоди у світі чисел.», «Пізнавальні задачі - історії. Несерйозна математика»; «Освітня ситуація. Арифметика з камінчиками або наочно про властивості чисел.» , «Освітня ситуація. Фрактали навколо нас. Шукаємо красу в математиці»;
 • засідання педагогічної ради«Формування математичної компетентності дошкільників за допомогою інтеграції в різні сфери життєдіяльності»;
 • професійний діалог « Як організувати проєктну діяльність дошкільника. Правила організації проєктної діяльності»
 • коучинг «Партнерська взаємодія з дітьми: уникаємо помилок».

Активно працювала проблемна група «Розвиваємо інтелектуальні здібності дошкільників через стимулювання пізнавального інтересу». Членами групи  було систематизовано інформаційно-методичні матеріали у контексті річного завдання; проаналізовано використання педагогами  закладу педагогічних інновацій та їх результативність; розроблено рекомендації  щодо моделювання форм роботи з дітьми з  використанням    інноваційних технологій; виготовлено та презентовано інтерактивну папку «Цікава математика».

Вихователі ЗДО ефективно впроваджували   в освітню роботу з дітьми  формування культури інженерного мислення парціальної освітньої програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт» - у групах молодшого дошкільного віку № 9,12 (4-й р. ж.),середнього дошкільного віку №4,7 (5-й р. ж.) , старшого дошкільного віку №11(6-й р .ж.),  як додаток до Освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина».

 Свою діяльність педагоги планували та здійснювали за освітніми напрямами «Математика, Логіка», «Інжиніринг, або «Маленькі винахідники», «Читання і письмо або Мандрівка до Країни Слів» , «Природничі науки, або Подорож Всесвітом» програми STREAM- освіта. Вихователі в  роботі дотримувались принципу інтеграції  у реалізації програми на заняттях з розвитку мовлення, логіко - математичного розвитку, дитина в соціумі та інш.. Набуті дітьми знання , навички за парціальною програмою закріплювались та розвивались під час всіх видів діяльності впродовж дня. Педагоги  були активними учасниками  засідання професійної спільноти  вихователів - методистів , яке проходило на базі  нашого закладу, в режимі онлайн  з теми «Можливості STREAM – освіти в сучасному ЗДО: освітній напрям « Природничі науки, або Подорож Всесвітом». Мета заходу:  проаналізувати результативність сучасних підходів до впровадження STREAM – освіти  в  організацію освітнього процесу; допомогти оволодіти новими формами і методами роботи з дошкільниками з теми, створити умови для розвитку творчості педагогів, підвищити їхню професійну майстерність та компетентність. Педагоги ЗДО презентували для учасників відео конференції «Кроки впровадження STREAM – освіти в ЗДО та шляхи реалізації напряму «Природничі науки», показали підгрупові заняття у запису «Дощик», «Міні авто містечко на майданчику» та презентацію досвіду роботи з тем: « Ігри - експерементування  як засадний метод формування природничо – наукових уявлень дітей молодшого дошкільного віку (4-й р.ж )», «Проєктна діяльність з дітьми середнього дошкільного віку (5- р. ж.).

Всі проведені форми методичної роботи з реалізації річного завдання дали  такі результати:

 • спрямували розвиток і вдосконалення проектних та аналітичних умінь педагогів;
 • ознайомили з ігровими технологіями;
 • підвищили їхню мотивацію щодо використання інноваційного дидактичного матеріалу, дослідницько-пошукових завдань, інтеграції освітніх напрямків;
 • спрямували педагогів на пошук цікавих нестандартних рішень у математичному розвитку дошкільників, творчо використовувати новітні прийоми та технології.

Для реалізації річного завдання щодо розвитку навичок соціальної взаємодії та креативністі у процесі мовленнєвої та комунікативної діяльності дошкільників були проведені такі  методичної заходи:

 • теоретичний семінар « Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми»;
 • семінар-практикум «Розвиваємо комунікативну компетентність педагогів»;
 • майстер - клас «Як зробити діалоги з дітьми пізнавальними»;
 • конкурс – огляд «Дидактичні ігри для розвитку діалогічного мовлення дітей»круглий стіл для вихователів та вчителів початкової школи «Мовленнєва компетентність дошкільника»;
 • колективні перегляди заняття з розвитку мовлення у групах молодшого дошкільного віку «Соціальна комунікація під час сюжетно - рольової гри», «Діалогічне мовлення дошкільників  ( використання  інтелектуальних карт)», « Використання ІКТ для  активізації мовлення»; 
 • засідання педагогічної ради «Роль гри у формуванні комунікативної компетентності»

 Такі методичні форми роботи сприяли:

 • окресленню та аналізу типових помилок, які складно уникати під час бесіди з дітьми;
 • удосконаленню знань педагогів про методи та прийоми організації діалогової взаємодії з дітьми;
 • ознайомили з методикою Н.Гавриш навчання дітей дошкільного віку колективному сюжетоскладанню;
 • удосконалили практичні вміння педагогів презентувати авторські дидактичні посібники, знаходити приклади застосування в освітньому процесі, визначати параметри та критерії якісного освітньо – дидактичного посібника;
 • провесли діагностику комунікативної компетентності педагогів, опрацювали результати;
 • визначили рівень професійних знань і вмінь педагогів з методики навчання дітей комунікативного мовлення;
 • заохотили вихователів обмінюватися методичними знахідками;
 • ухвалили управлінські рішення, які сприяють поліпшенню якості освітнього процесу з питання  формування комунікативної компетентності дошкільників.

Виконання річного завдання  з удосконалення взаємодії всіх учасників освітнього процесу засобами ІКТ, потребувало найбільших зусиль колективу, адже вимагало від педагогів опанування та підвищення  рівня ІК компетентності, без яких  неможливо надавати якісну дошкільну освіту . Розв’язанню цього завдання сприяла участь педагогів у  таких методичних заходах:

 • практикум« Медіаграмотність сучасного педагога»;
 • консультація «Як користуватись онлайн – системою для експрес – оцінювання рівня безпеки, комфорту і якості освіти у закладах освіти»;
 • консультативний семінар «Дистанційні ігри дошкільників: види і організація»;
 • колективний перегляд -  інтегроване заняття(музика, логіко - математичний розвиток,здоров`я і фізичний розвиток) з використанням ІКТ технологій.
 • презентація « Електронне портфоліо як засіб презентації педагогічного досвіду» , всі педагогічні працівники;
 • методичні посиденьки «Колаж за допомогою інтернет – сервісу Loupe: крок за кроком», « Самоменеджмент- запорука реалізації творчого потенціалу педагога – початківця»;
 • майстер-клас« Алгоритм роботи з комп`ютерною програмою оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку», « Візуальні та аудіовізуальні медіа продукти для освітнього процесу» , «Музомедія: мультимедійні технології у музичній діяльності»;
 • засідання педагогічної ради «Інформаційно – медійна компетентність педагога як необхідна умова успішності професійної діяльності»;
 • коучинг «Дистанційна робота педагогів у мовах карантину у запитання та відповідях», «Дистанційна робота з батьками за допомогою ІКТ»;

Учасники цих методичних заходів систематизували і розширили знання з наявними інформаційно – комунікативними технологіями,підвищили мотивацію щодо використання сучасних комп`ютерних технологій у роботі з вихованцями та батьками,навчились практично використовувати ІКТ у своїй діяльності..

Протягом  року проводилися методичні наради (педгодини), з метою ознайомлення з нормативними документами,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, педагогічних видань тощо.

Методична робота у закладі будувалася і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, враховуючи інтереси і запити різних категорій педагогів, рівня їх професійної компетентності.

Протягом року велась робота  щодо професійної адаптації з педагогами початківцями .

Головним завданням було надання методичної допомоги вихователям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із вихователем-методистом закладу та індивідуальних консультаціях з  вихователями-наставниками .

Психологічна діяльністьздійснювалась відповідно до Положення про психологічну службу системи України. Корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльності практичного психолога і полягала в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці дошкільників. Робота здійснювалась з дотриманням основних етапів корекціно-розвивальної роботи: розроблення програми та змісту корекційних занять, вибору форми колекційної роботи (індивідуальна, групова), методик і технік роботи, планування форм участі батьків у корекційній програмі; реалізації корекційної програми; оцінки ефективності корекції, розроблення рекомендацій щодо виховання дітей; консультативний пункт для батьків «Порадьтесь з психологом» та «Школа батьківства» для адаптації дітей раннього віку та їх батьків.

Педагоги виявляють творчу ініціативу, стійкий інтерес до актуальних проблем; ведуть дослідницьку роботу, є активними учасниками методичних об’єднань міста, online - вебінарів, активно співпрацюють з РОІППО та інших інтернет майданчиках.

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2021/2022 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: логопедичний гурток (середні, старші групи),гурток розвитку соціальних навичок «Етик-club» (молодші,середні групи), гурток вивчення англійської мови (старші групи).

Організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг:

 «STREAM – освіта  дошкільнятам», вивчення англійської мови  (молодші, середні групи), Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).

В нашому закладі, реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу в ЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти,  поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН, педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. У зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти, великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для організованої освітньої діяльності створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

-музична зала;

-спортивна зала;

-блок гурткової роботи: кабінет з навчання англійської мови, логопедичний кабінет, кабінет «Етик-club» для занять гуртка, методичний кабінет, медичний блок.

Створені сучасні рекреаційні розвиткові локації на всіх входах в ЗДО та на вулиці.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені експериментальні осередки: городу, саду, лісу, ягіднику.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Фінансово господарська діяльність ЗДО здійснюється на основі кошторису, який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання закладом своїх функцій.

Згідно з кошторисом на 2022 р із загального фонду бюджету було затверджено усього – 11382000.00.

з них:

Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 8680300.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1986400.00

Оплата послуг (крім комунальних) – 42300.00

Продукти харчування – 588200.00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 76700.00

Медикаменти і перев’язувальні матеріали – 8100.00

Придбання:  липень –  грудень 2021 р.: господарські та будівельні матеріали, світильники, канцелярські товари, періодичні видання, офісне крісло, спортивний інвентар. Всього на суму: 35 917,00 грн.

Придбання:  січень – травень 2022 р.: послуги інтернет. Всього на суму: 1500 ,00  грн.

За допомогою батьків проведені косметичні ремонти в групах та коридорах, оновлено посуд, іграшки, дидактичні матеріали. Придбано килимки пазлові, дитячі меблі, комплекти дитячої постільної білизни.  Звіти  про використання бюджетних та благодійних батьківських коштів щоквартально висвітлюються на сайті ЗДО в рубриці «Інформаціна відкритість». Фінансова звітність.» відповідно до чинного законодавства.

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

Педагогічний процес у ЗДО №50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

27 педагогів (+7 у відпустці по догляду за дитиною), з них – 1 вихователь-методист,   19 вихователів,  3 музичних керівника, 2 інструкторb з фізкультури, 1 практичний психолог,  1 –  керівника гуртків, 1 вчитель-логопед. Якісний склад педагогічних працівників: спеціаліст вищої категорії – 10, спеціаліст І категорії – 3, спеціаліст ІІ категорії – 8, спеціаліст – 7, звання «вихователь-методист» - 3, старший вихователь – 1.

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2021/2022 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо- виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо-виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Робота  з профілактики дитячого травматизму проводиться за такими напрямками:

- поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведення інструктажів.

Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення  соціального захисту  працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.05.2022 р. налічувалось 87 дітей пільгових категорій.

 • діти з багатодітних родин – 47 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 19 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей – 15 дітей,
 • діти інваліди – 5 дітей,
 • діти з числа ВПО – 1 дитина.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни, старшої сестри медичної Яковіної Лариси Степанівни. Проведений частковий огляд  дітей лікарем-педіатром.  За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 280 дітей (90,3 %) – І основна група,  19 дітей (6,1 %) – ІІ основна група,  5 дітей (1,6%) – ІІІ основна група, 4 дитини (1,3%) – ІІ підготовча група, 1 дитина (0,3%) – IV підготовча група, 1 дитина (0,3%) – IV спеціальна група. Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико- педагогічним навантаженням підчас проведення занять з фізкультури.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність у поточному 2021 році у порівнянні з відповідним періодом минулого 2020 р. збільшилась: кількість крапельних інфекцій, ГРВІ та інфекційних хвороб (це пов’язано із захворюванням вітряну віспу). Зменшилась кількість шлунково-кишкової інфекції.

Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в  2021/2022 навчальному році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2020/2021 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю.

На 100% виконані норми з таких продуктів: хліб житній -  98,8%, хліб пшеничний -  95,1%, крупи – 95,3 %, картопля – 95,5%, масло вершкове – 99,4%, олія – 92,0%, сир кисломолочний – 91,3%. Слід зауважити, що у порівнянні з 2020 р. в 2021 році покращились показники норм з таких продуктів харчування як: фрукти свіжі – 8%, соки – 5,9%, яйця – 13,3%, сир кисломолочний – 9,3%, сир твердий – 3,9%, м'ясні продуккти– 6,6%.

Виконання  норм харчування в поточному році показав, що харчування у дошкільному закладі в цілому було різноманітне та раціональне. При постачанні супроводжуючі документи були в наявності, дотримувався температурний режим. Всі продукти харчування завозились вчасно. Завдяки тому що підвищилась вартість дітодня, значно покращились показники з багатьох продуктів харчування.

Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив продовжував протягом року працювати над оновленням стратегії і тактики взаємодії з батьками. У спілкуванні створювали атмосферу довіри, розширювали й поглиблювали уявлення батьків про сучасні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, ознайомлення батьківської громади з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти. Пріоритетом співпраці з батьківською громадськістю протягом навчального  року були питання розвитку освітнього процесу, запровадження сучасних елементів навчання, виховання духу творчості, ініціативи, відповідальності. В закладі налагоджена ефективна комунікація всередині батьківської громади ЗДО – по всіх доступних каналах комунікації (сайт, групи у соціальних мережах). В закладі всіляко підтримуємо тих батьків, які витрачають свій час на організацію та вирішення усіх питань, які стосуються організації освітньо-виховного процесу та покращення матеріально-технічного забезпечення закладу.

Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці:

- батьківські збори;

- засідання батьківського комітету;

- індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Ззалучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

- майстер-класи;

- тренінги;

- флешмоби;

- толока для облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- клуб турботливих батьків «Зростаємо разом».

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлан спілкування в закритих групах).

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2021/2022 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт та утеплення фасаду;

- облаштування твердим покриттям  території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- заміна 3 вітражних вікон на пластикові;

- проведення WI-FI по всьому закладу;

- ремонт системи теплопостачання та водовідведення;

- придбання технологічного обладнання;

- капітальний ремонт сходового маршу на вулиці;

- капітальний ремонт пральні;

- облаштування підвальних приміщень для укриття.

Я, як керівник ЗДО, і надалі сподіваюсь на підтримку з боку міської влади, управління освіти, працівників закладу та батьків, щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

 

Звіт директора ЗДО №50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2020-2021 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, "Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім закладом;
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.   

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 12-групове. Проектна потужність 275 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює, директор, згідно з Статуту.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції  України,  Закону України "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту",  Закону України "Про мови",  Кодексу ЦЗ України, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базововим компонентом дошкільної освіти,   Освітньою програмою  для дітей від двох до семи років "Дитина», парціальними програмами,  Освітньої програми ЗДО та річного Плану роботи ЗДО, власним  Статутом, Положенням про академічну доброчесність, Положенням про запобіганню булінгу.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2020/2021 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 89 дітей.

В 2020/2021н.р. перевантаження закладу становить 12,36% (34 дитини). Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2020/2021 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджували увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

 1. Розвивати інтелектуальні здібності дошкільників через стимулювання пізнавального інтересу шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
 2. Розвивати навички соціальної взаємодії та креативність у процесі мовленнєвої та комунікативної діяльності дошкільників .
 3. Продовжити удосконалювати взаємодію всіх учасників освітнього процесу засобами ІКТ.

У 2020/2021 навчальному році, відповідно до внутрішньої системи контролю якості освіти, адміністрацією закладу були проведені доцільні форми контролю, серед них: адміністративний, адміністративно-педагогічний, суспільно-педагогічний, самоконтроль. Зміст внутрішнього контролю здійснювався за такими видами з питань:

тематичний – стан роботи з логіко-математичного розвитку   в середніх  групах (6-й р.ж.); стан використання педагогами закладу ІКТ в освітньому  процесі; організація роботи щодо формування комунікативної компетентності дошкільників;

підсумковий – готовність груп до нового  навчального року; ведення ділової документації в усіх структурних підрозділах; динаміка змін і розвитку рухів та фізичних якостей дітей відповідно до програмових нормативів; організація роботи, щодо додаткових освітніх послуг (робота гуртків); рівень сформованості компетентностей  відповідно до освітньої програми «Дитина»; сформованість шкільної зрілості старших дошкільників; обстеження  мовлення дітей і система індивідуальної корекції; рівень педагогічної діяльності педагогів,які атестуються; виконання річного Плану роботи й реалізації річних завдань; результати педагогічної діяльності педагогів-початківців;

фронтальний – стан освітнього процесу в I молодшій групі  №2,3 (3-й р. ж.);

оперативний – створення природно-дослідницького простору; рівень інформаційних осередків для батьків; рівень проведення святкових ранків; планування та організація заходів з попередження дитячого травматизму; робота педагогів з формування у дітей знань з ОБЖД; дотримання санепідрежиму, правил внутрішнього трудового розпорядку; готовність закладу до літнього оздоровчого періоду; стан оснащення фізкультурних осередків; форми роботи з дітьми в другій половині дня.

Організація внутрішнього контролю дала змогу оцінити якість освітнього процесу, вивчити професійну діяльність педагогів, розв’язати актуальні питання щодо організації освітнього процесу. Питання внутрішнього контролю розглядались на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах , під час  контролю використовувалися інтерактивні методи : анкетування та опитування, спостереження , індивідуальне інтерв`ю, вивчення документації .

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую демократичний стиль керівництва і більшість рішень приймаються на основі думки колективу й інтересів справи. В колективі  панує  позитивний мікроклімат, де   ініціатива та самостійність підтримується, повноваження делегуються. Контроль здійснюю не заради пошуку винних, а  для досягнення позитивного кінцевого результату. Сьогодення  потребує рухатись в ногу з часом, тому я постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюсь  всім новим , вношу у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджую нововведення, замінюю віджите новим.

За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 

К-сть  дітей старших груп

Готові до навчання в школі

Залишаються в ЗДО

З них:

Наявні протипокази

За віком

За бажанням батьків

72

68

4

-

4

-

 

 1. Рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку:

- високий рівень:____45__(у %);

- достатній рівень:___45__(у %);

- середній рівень:___10___(у %);

- низький рівень:____0___(у %).

 

Рівень сформованості компетентностей

Компетенції

 

 

Рівні

Здоров'язбер.

Особистісно-оцінна 

Родинно-побутова

Соціально-комунікативна

Природничо-екологічна 

Предметно-практична

Художньо-продуктивна

Ігрова

Сенсорно-пізнавальна

Математична

Комуніукат.

Мовленнєва

Високий

33%

41%

50%

57%

43%

52%

51%

71%

55%

48%

63%

45%

Достатній

56%

46%

37%

32%

44%

40%

40%

23%

34%

41%

26%

34%

Середній

11%

13%

13%

11%

13%

8%

9%

6%

12%

11%

11%

21%

Низький

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Вжиті директором дошкільного навчального закладу заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою ознайомлення з  освітньою діяльністю та умовами перебування дітей в ЗДО, традиційно,  у вересні було проведено Тиждень відкритих дверей в онлайн режимі. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – просторове середовище групових кімнат.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх дошкільною освітою, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методична робота закладу в 2020/2021 навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучасними освітніми методиками, навичками їх використання; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів в режимі online та дистанційного навчання.

Для  підвищення результативності освітнього процесу,ефективної  професійної роботи  кожного педагога , в закладі створені хороші умови. У наявності систематизований фонд наукової, науково – популярної, методичної , психолого – педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, комплект сучасних   освітніх періодичних видань в паперовому та електронному варіанті, відео і аудіо матеріали.

Для інформаційного забезпечення педагогічних працівників,  можливості використання  інноваційних технологій , проведення   методичних заходів дистанційно , в закладі наявні ІКТ засоби: кольорові принтери, ноутбуки, комп`ютери, ламінатор, біндер, телевізори , колонки, мультимедійна система.

Методична робота в ЗДО здійснювалась через колективну,   групову,  індивідуальну форми роботи.

З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем закладу, скоординованості  дій педагогів,  були організовані різноманітні форми роботи.

Для реалізації річного завдання щодо розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників через стимулювання пізнавального інтересу шляхом упровадження інноваційних методик і технологій, були проведені такі методичні заходи:

 • методична панорама «Шляхи реалізації освітнього напрямку «Математика. Логіка» програми STREAM- освіта»;
 • творча майстерня «Впровадження інноваційних технологій у заклад дошкільної освіти»;
 • семінар –практикум «Математичний розвиток дошкільнят:Теорія і практика»;
 • педагогічний консиліум «Як ознайомити з поняттям часу. Моделі календаря Фанні Блехер, Тамари Ріхтерман»;
 • методичні посиденьки « Пріоритетні форми презентації пізнавальної інформації за програмою Stream- освіта»;
 • колективні перегляди у групах середнього дошкільного віку(5-й рік життя): «Інтерактивна казка. Математичні пригоди у світі чисел.», « Пізнавальні задачі - історії. Несерйозна математика»; «Освітня ситуація. Арифметика з камінчиками або наочно про властивості чисел.» , «Освітня ситуація. Фрактали навколо нас. Шукаємо красу в математиці»;
 • засідання педагогічної ради «Формування математичної компетентності дошкільників за допомогою інтеграції в різні сфери життєдіяльності».
 • професійний діалог « Як організувати проєктну діяльність дошкільника. Правила організації проєктної діяльності»
 • коучинг «Партнерська взаємодія з дітьми: уникаємо помилок»;

Активно працювала проблемна група «Розвиваємо інтелектуальні здібності дошкільників через стимулювання пізнавального інтересу». Членами групи  було систематизовано інформаційно-методичні матеріали у контексті річного завдання; проаналізовано використання педагогами  закладу педагогічних інновацій та їх результативність; розроблено рекомендації  щодо моделювання форм роботи з дітьми з  використанням    інноваційних технологій; виготовлено та презентовано інтерактивну папку «Цікава математика».

Вихователі ЗДО ефективно впроваджували   в освітню роботу з дітьми  формування культури інженерного мислення парціальної освітньої програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт» - у групах молодшого дошкільного віку № 9,12 (4-й р. ж.),середнього дошкільного віку №4,7 (5-й р. ж.) , старшого дошкільного віку №11(6-й р .ж.),  як додаток до Освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина».

 Свою діяльність педагоги планували та здійснювали за освітніми напрямами «Математика, Логіка», «Інжиніринг, або «Маленькі винахідники», «Читання і письмо або Мандрівка до Країни Слів» , «Природничі науки, або Подорож Всесвітом» програми STREAM- освіта. Вихователі в  роботі дотримувались принципу інтеграції  у реалізації програми на заняттях з розвитку мовлення, логіко - математичного розвитку, дитина в соціумі та інш.. Набуті дітьми знання , навички за парціальною програмою закріплювались та розвивались під час всіх видів діяльності впродовж дня. Педагоги  були активними учасниками  засідання професійної спільноти  вихователів - методистів , яке проходило на базі  нашого закладу, в режимі онлайн  з теми «Можливості STREAM – освіти в сучасному ЗДО: освітній напрям « Природничі науки, або Подорож Всесвітом». Мета заходу:  проаналізувати результативність сучасних підходів до впровадження STREAM – освіти  в  організацію освітнього процесу; допомогти оволодіти новими формами і методами роботи з дошкільниками з теми, створити умови для розвитку творчості педагогів, підвищити їхню професійну майстерність та компетентність. Педагоги ЗДО презентували для учасників відео конференції «Кроки впровадження STREAM – освіти в ЗДО та шляхи реалізації напряму «Природничі науки», показали підгрупові заняття у запису «Дощик», «Міні авто містечко на майданчику» та презентацію досвіду роботи з тем: « Ігри - експерементування  як засадний метод формування природничо – наукових уявлень дітей молодшого дошкільного віку (4-й р.ж )», «Проєктна діяльність з дітьми середнього дошкільного віку (5- р. ж.).

Всі проведені форми методичної роботи з реалізації річного завдання дали  такі результати:

 • спрямували розвиток і вдосконалення проектних та аналітичних умінь педагогів;
 • ознайомили з ігровими технологіями;
 • підвищили їхню мотивацію щодо використання інноваційного дидактичного матеріалу, дослідницько-пошукових завдань, інтеграції освітніх напрямків;
 • спрямували педагогів на пошук цікавих нестандартних рішень у математичному розвитку дошкільників, творчо використовувати новітні прийоми та технології.

Для реалізації річного завдання щодо розвитку навичок соціальної взаємодії та креативністі у процесі мовленнєвої та комунікативної діяльності дошкільників були проведені такі  методичної заходи:

 • теоретичний семінар « Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми»;
 • семінар-практикум «Розвиваємо комунікативну компетентність педагогів»;
 • майстер - клас «Як зробити діалоги з дітьми пізнавальними»;
 • конкурс – огляд «Дидактичні ігри для розвитку діалогічного мовлення дітей»; круглий стіл для вихователів та вчителів початкової школи «Мовленнєва компетентність дошкільника»;
 • колективні перегляди заняття з розвитку мовлення у групах молодшого дошкільного віку «Соціальна комунікація під час сюжетно - рольової гри», «Діалогічне мовлення дошкільників  ( використання  інтелектуальних карт)», « Використання ІКТ для  активізації мовлення»; 
 • засідання педагогічної ради «Роль гри у формуванні комунікативної компетентності»

 Такі методичні форми роботи сприяли:

 • окресленню та аналізу типових помилок, які складно уникати під час бесіди з дітьми;
 • удосконаленню знань педагогів про методи та прийоми організації діалогової взаємодії з дітьми;
 • ознайомили з методикою Н.Гавриш навчання дітей дошкільного віку колективному сюжетоскладанню;
 • удосконалили практичні вміння педагогів презентувати авторські дидактичні посібники, знаходити приклади застосування в освітньому процесі, визначати параметри та критерії якісного освітньо – дидактичного посібника;
 • провесли діагностику комунікативної компетентності педагогів, опрацювали результати;
 • визначили рівень професійних знань і вмінь педагогів з методики навчання дітей комунікативного мовлення;
 • заохотили вихователів обмінюватися методичними знахідками;
 • ухвалили управлінські рішення, які сприяють поліпшенню якості освітнього процесу з питання  формування комунікативної компетентності дошкільників.

Виконання річного завдання  з удосконалення взаємодії всіх учасників освітнього процесу засобами ІКТ, потребувало найбільших зусиль колективу, адже вимагало від педагогів опанування та підвищення  рівня ІК компетентності, без яких  неможливо надавати якісну дошкільну освіту . Розв’язанню цього завдання сприяла участь педагогів у  таких методичних заходах:

 • практикум « Медіаграмотність сучасного педагога»;
 • консультація «Як користуватись онлайн – системою для експрес – оцінювання рівня безпеки, комфорту і якості освіти у закладах освіти»;
 • консультативний семінар «Дистанційні ігри дошкільників: види і організація»;
 • колективний перегляд -  інтегроване заняття(музика, логіко - математичний розвиток,здоров`я і фізичний розвиток) з використанням ІКТ технологій.
 • презентація « Електронне портфоліо як засіб презентації педагогічного досвіду» , всі педагогічні працівники;
 • методичні посиденьки «Колаж за допомогою інтернет – сервісу Loupe: крок за кроком», « Самоменеджмент- запорука реалізації творчого потенціалу педагога – початківця»;
 • майстер-клас « Алгоритм роботи з комп`ютерною програмою оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку», « Візуальні та аудіовізуальні медіа продукти для освітнього процесу» , «Музомедія: мультимедійні технології у музичній діяльності»;
 • засідання педагогічної ради «Інформаційно – медійна компетентність педагога як необхідна умова успішності професійної діяльності»;
 • коучинг «Дистанційна робота педагогів у мовах карантину у запитання та відповідях», «Дистанційна робота з батьками за допомогою ІКТ»;

Учасники цих методичних заходів систематизували і розширили знання з наявними інформаційно – комунікативними технологіями,підвищили мотивацію щодо використання сучасних комп`ютерних технологій у роботі з вихованцями та батьками,навчились практично використовувати ІКТ у своїй діяльності..

Протягом  року проводилися методичні наради (педгодини), з метою ознайомлення з нормативними документами,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, педагогічних видань тощо.

Методична робота у закладі будувалася і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, враховуючи інтереси і запити різних категорій педагогів, рівня їх професійної компетентності.

Протягом року велась робота  щодо професійної адаптації з педагогами початківцями .

Головним завданням було надання методичної допомоги вихователям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із вихователем-методистом закладу та індивідуальних консультаціях з  вихователями-наставниками .

Психологічна діяльністьздійснювалась відповідно до Положення про психологічну службу системи України. Корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльності практичного психолога і полягала в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці дошкільників. Робота здійснювалась з дотриманням основних етапів корекціно-розвивальної роботи: розроблення програми та змісту корекційних занять, вибору форми колекційної роботи (індивідуальна, групова), методик і технік роботи, планування форм участі батьків у корекційній програмі; реалізації корекційної програми; оцінки ефективності корекції, розроблення рекомендацій щодо виховання дітей; консультативний пункт для батьків «Порадьтесь з психологом» та «Школа батьківства» для адаптації дітей раннього віку та їх батьків.

Педагоги виявляють творчу ініціативу, стійкий інтерес до актуальних проблем; ведуть дослідницьку роботу, є активними учасниками методичних об’єднань міста, online - вебінарів, активно співпрацюють з РОІППО та інших інтернет майданчиках.

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2020/2021 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: логопедичний гурток (середні, старші групи),гурток розвитку соціальних навичок «Етик-clab»(молодші ,середні групи),гурток вивчення англійської мови ( старші групи).

Організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг:

 «STREAM – освіта  дошкільнятам», вивчення англійської мови  (молодші, середні групи), Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).

В нашому закладі, реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу в ЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти,  поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН, педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. У зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти, великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище закладу відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для організованої освітньої діяльності створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

-музична зала;

-спортивна зала;

-блок гурткової роботи: кабінет з навчання англійської мови, логопедичний кабінет, кабінет «Етик-club» для занять гуртка, методичний кабінет,медичний блок.

Створені сучасні рекреаційні розвиткові локації на всіх входах в ЗДО та на вулиці.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені експериментальні осередки: городу, саду, лісу, ягіднику.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Фінансово господарська діяльність ЗДО здійснюється на основі кошторису, який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання закладом своїх функцій.

Згідно з кошторисом на 2021 р із загального фонду бюджету було затверджено усього – 9581750.00.

з них:

Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 6605000.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 933150.00

Оплата послуг (крім комунальних) – 17200.00

Продукти харчування – 536000.00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 30600.00

Медикаменти і перев’язувальні матеріали – 6700.00

Придбання:  липень – грудень 2020 р.: фарби, канцелярія, газонокосарка електрична, крісло офісне, сейф офісний, перфоратор прямий, кутошліфувальна машина, акумуляторний шуру покрут, миючі, світильники. Всього на суму: 33587,86 грн.

Придбання:  січень – травень  2021 р.: придбання періодичних видань, послуги інтернет, канцелярія, плитка керамічна, миючі засоби.. Всього на суму: 18143,93  грн.

За допомогою батьків проведені косметичні ремонти в групах та коридорах, оновлено посуд, іграшки, дидактичні матеріали. Придбано килимки пазлові, телевізори, термометри безконтактні, ворота футбольні дитячі, дитячі меблі, комплекти дитячої постільної білизни.  Звіти  про використання бюджетних та благодійних батьківських коштів щоквартально висвітлюються на сайті ЗДО в рубриці «Інформаціна відкритість». Фінансова звітність.» відповідно до чинного законодавства.

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

Педагогічний процес у ЗДО №50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

27 педагогів (+7 у відпустці по догляду за дитиною), з них – 1вихователь-методист,   20 вихователів,  1 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог,  2 -керівника гуртків, 1 вчитель-логопед. Якісний склад педагогічних працівників: Спеціаліст вищої категорії – 6, спеціаліст І категорії – 5, спеціаліст ІІ категорії – 10, спеціаліст – 7, звання «Вихователь-методист» - 2, старший вихователь – 1.

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2020/2021 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Робота  з профілактики дитячого травматизму проводиться за такими напрямками:

- поліпшення якості освітньо – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведення інструктажів.

Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення  соціального захисту  працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.05.2021 р. налічувалось 62 дитини пільгових категорій.

 • діти з багатодітних родин – 39 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 15 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -5 дитини,
 • діти інваліди – 2 дитини,
 • діти під опікою – 1 дитина.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни, старшої сестри медичної Яковіної Лариси Степанівни. Проведений частковий огляд  дітей лікарем-педіатром.  За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 231 дитина (75,7 %) - І групи здоров'я,  66 дітей (21,6 %) - ІІ групи здоров'я,  1 дітина (0,3%) - ІІІ групи здоров'я, IV – 2 дитина(0,6%) , 5 (1,6%)- підготовча група. Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико- педагогічним навантаженням підчас проведення занять з фізкультури.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність у поточному 2021 році у порівнянні з відповідним періодом минулого 2020 р. збільшилась кількість крапельних інфекцій, ГРВІ, застудних захворювань та інфекційних хвороб (це пов’язано із захворюванням вітряну віспу). Зменшилась кількість днів пропущених через хворобу однією дитиною.

Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в  2020/2021 навчальному році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2019/2020 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю.

На 100% виконані норми з таких продуктів: хліб пшеничний -  97,5%, олія – 92,2%, хліб житній – 98,2%, цукор – 89,2%, крупи – 94,2 %, масло вершкове – 99,8%, картопля – 94,7%, сир кисломолочний – 82%, м’ясо – 80,8%, сметана – 70,7%, риба с/м – 80%, овочі – 71,2%. Слід зауважити що у порівнянні з 2019 р. в 2020 році поліпшились показники норм з таких продуктів харчування як: хліб пшеничний – 1,3%, борошно – 11,6%, картопля – 9,6%, м’ясо – 5,8%, риба – 12,4%.

Виконання  норм харчування в поточному році показав, що харчування у дошкільному закладі в цілому було різноманітне та раціональне. При постачанні супроводжуючі документи були в наявності, дотримувався температурний режим. Всі продукти харчування завозились вчасно. Завдяки тому що підвищилась вартість дітодня, значно покращились показники з багатьох продуктів харчування.

Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Педагогічний колектив продовжував протягом року працювати над оновленням стратегії і тактики взаємодії з батьками. У спілкуванні створювали атмосферу довіри, розширювали й поглиблювали уявлення батьків про сучасні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, ознайомлення батьківської громади з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти. Пріоритетом співпраці з батьківською громадськістю на протязі навчального  року були питання розвитку освітнього процесу, запровадження сучасних елементів навчання, виховання духу творчості, ініціативи, відповідальності. В закладі налагоджена ефективна комунікація всередині батьківської громади ЗДО – по всіх доступних каналах комунікації (сайт, групи у соціальних мережах). В закладі всіляко підтримуємо тих батьків, які витрачають свій час на організацію та вирішення усіх питань, які стосуються організації освітньо -виховного процесу та покращення матеріально-технічного забезпечення закладу.

Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори;

- Засідання батьківського комітету;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

- Майстер- класи;

- Тренінги;

- Флешмоби;

- Толока для облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- Клуб турботливих батьків «Зростаємо разом»

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлан спілкування в закритих групах).

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2020/2021 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт та утеплення фасаду;

- облаштування твердим покриттям  території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- заміна 3 вітражних вікон на пластикові;

- проведення WI-FI по всьому закладу;

- ремонт системи теплопостачання та водовідведення;

- придбання технологічного обладнання;

- капітальний ремонт сходового маршу на вулиці;

- капітальний ремонт пральні.

Я, як керівник ЗДО, і надалі сподіваюсь на підтримку з боку міської влади, управління освіти, працівників закладу та батьків, щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

 

 

 

Звіт директора ЗДО №50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2019-2020 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, "Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім закладом;
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.   

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 12-групове. Проектна потужність 275 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює, директор, згідно з Статутом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції  України,  Закону України "Про освіту", Закону України "Про дошкільну освіту",  Закону України "Про мови",  Кодексу ЦЗ України, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базововим компонентом дошкільної освіти,   Освітньою програмою  для дітей від двох до семи років "Дитина», парціальними програмами,  Програмою розвитку та річного Плану роботи ЗДО, власним  Статутом.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2019/2020 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 89 дітей.

В 2019/2020н.р. перевантаження закладу становить 19% (54 дитини). Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та Планом роботи на 2019/2020 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи закладу дошкільної освіти за попередній навчальний рік, а саме:

 • продовжити впроваджувати в роботу закладу технологію формування в дошкільників соціально доцільної поведінки у межах освіти для сталого розвитку;
 • сприяти впровадженню в організацію роботи з дітьми з формування культури інженерного мислення парціальної освітньої програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт»;
 • спрямувати діяльність педагогічного колективу на осучаснення змісту й методів освітньої діяльності шляхом формування корпоративної культури та інноваційного стилю педагогічного мислення;
 • удосконалювати партнерську взаємодію з родинами вихованців та налагодити плідну співпрацю з громадськими організаціями, іншими освітніми закладами освіти, щодо забезпечення якісної дошкільної освіти на принципах взаємовигоди, відкритості, добровільності, унормованості, різноманітності застосовуваних технологій.

У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  освітньої  програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Вжиті директором дошкільного навчального закладу  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою ознайомлення з  освітньою діяльностю та умовами перебування дітей в ЗДО, традиційно,  у вересні було проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – просторове середовище групових кімнат.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх дошкільною освітою, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методична робота закладу в 2019/2020 навчальному році була спрямована на забезпечення науково-методичного та психологічного супроводу реалізації актуальних завдань освіти; упровадження нових освітніх технологій та систем; сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників та оволодіння сучаними освітніми методиками, навичками їх використаня; підвищення якості дошкільної освіти; організації  методичного навчання педагогів врежимі online та дистанційного навчання.

Методична робота в ЗДО здійснювалась через колективну,   групову,  індивідуальну форми роботи.

З метою зростання фахової майстерності педагогів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем закладу, скоординованості  дій педагогів,  були організовані  такі форми роботи:

Семінари практикуми:

 • Формування екологічно, - економічно,-й соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти сталого розвитку.
 • «STREAM – освіта дошкільників».

Проблемна група:

 • «Формуємо в дошкільників соціально-доцільну поведінку за програмою «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку»

Проблемний стіл:

 • «Взаємодія всіх спеціалістів закладу – вихователів, музичних керівників, практичного психолога, інструктора з фізкультури для досягнення позитивного результату».

Педагогічний консиліум:

 • «Побудова освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на засадх інтеграції»

Методичні посиденьки:

 • «Організація системи психолого- педагогічних заходів відповідно до вимог контексту програми «STREAM – освіта»

Тренніг:

 • Самоменеджмент- запорука реалізації творчого потенціалу педагога – початківця.

Майстер-клас:

 • «Сучасні сенсорні ігрові посібники своїми руками та успішне застосування їх в освітніх та розвиваючих цілях»

Оnline конференція:

 • Дистанційна робота педагогів у мовах карантину у запитання та відповідях.
 • Вчимося працювати на освітніх платформах: Zoom, Fecebook, Viber.

Учасники цих методичних заходів систематизували і розширили знання про сучасне розуміння поняття сталого розвитку- економічна стабільність, економічна цілісність та соціальне благополуччя; надали теоретичну та методичну допомогу педагогічним працівникам у впровадженні та використанні сучасних технологій; сприяли розвитку  STREAM – освіти  як інноваційного підходу до розвитку базових компетенцій дошкільного віку; підвищили  професійну компетентність педагогів щодо модернізації змісту системи дошкільної освіти, організації освітнього простору на засадах інтеграції.

Під час проведення заходів були проведені такі методичні форми роботи: методичний аукціон, консультація, педагогічний тренінг, ділова гра, методичний турнір.

Протягом  року проводилися методичні наради (педгодини), з метою ознайомлення з нормативними документами,  передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, педагогічних видань тощо.

Методична робота у закладі будувалася і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, враховуючи інтереси і запити різних категорій педагогів, рівня їх професійної компетентності.

Протягом року велась робота  щодо професійної адаптації з педагогами початківцями (Смеховською Л.С., Кравченко В.В, Пасічник В.В.)

Головним завданням було надання методичної допомоги вихователям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із вихователем-методистом закладу та індивідуальних консультаціях з  вихователями-наставниками (Юрчук В.М., Петруніною Л.І, Гриневич О.А.,Полюхович Ю.В., Якимчук К.С.).

Психологічна діяльністьздійснювалась відповідно до Положення про психологічну службу системи України. Корекційно-розвивальна робота є одним із основних видів діяльності практичного психолога і полягала в здійсненні психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку й поведінці дошкільників. Робота здійснювалась з дотриманням основних етапів корекціно-розвивальної роботи: розроблення програми та змісту корекційних занять, вибору форми колекційної роботи (індивідуальна, групова), методик і технік роботи, планування форм участі батьків у корекційній програмі; реалізації корекційної програми; оцінки ефективності корекції, розроблення рекомендацій щодо виховання дітей; консультативний пункт для батьків «Порадьтесь з психологом» та «Школа батьківства» для адаптації дітей раннього віку та їх батьків.

З метою удосконалення освітньої роботи педагоги ЗДО на  протязі  навчального  року використовували  такі інноваційні програми та технології :

Формування у дітей екологічних,економічних,соціальних навичок(Дошкільнятам  - освіта для сталого розвитку) -  авт..Н.Гавриш, О.Саприкіна, О.Пометун.,старший дошкільний вік (6 р.ж.),  групи (№5,9,12)

«Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку» - Н.Гавриш, А.Богуш.,старший дошкільний вік (6 р.ж.),  група (№9)

«Sand play» ( гра з піском) –авт. Дора. Калфф, ранній вік (3 р.ж.)., середній дошкільний вік (5 р.ж.)  групи (№1,8)

Формування культури  інженерного мислення у дошкільників(STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт) авт. – Л.К.Крутій.

Освітній напрям «Читання і письмо» або мандрівка до Країни Слів).

Освітній напрям «Інжиніринг» або Маленькі винахідники., молодший дошкільний вік (4 р.ж.), середній дошкільний вік (5 р.ж),  групи (№4,7,11)

Освітній напрям «Мистецтво» або таємниці Дивосвіту.

 групи (№4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Раннє навчання англійської мови(Англійська мова для дітей дошкільного віку) – авт..І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна , молодший дошкільний вік (4 р.ж.), середній дошкільний вік (5 р.ж), старший дошкільний вік (6 р.ж.)

 групи (№4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Методика розвитку творчих здібностей на занятті з малювання – авт..Л.Шульга, старший дошкільний вік (6 р.ж.), молодший дошкільний вік(4 р.ж.),  групи(№5,6)

Виховання,освіта і розвиток дітей дошкільного віку в хореографічній діяльності(Дитяча хореографія) – авт..А.Шевчук, молодший дошкільний вік  (4 р.ж.), середній дошкільний вік (5 р.ж), старший дошкільний вік (6 р.ж.), групи (№4,5,6,7,8,9,10,11,12)

«Система музичного виховання  за допомогою імпровізаційного музикування» - авт. К.Орф., ранній вік (3 р.ж.), молодший дошкільний вік (4 р.ж.),  групи (№1,2,3,4,6,7)

Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей)-авт.М.Єфименко, ранній(3 р.ж.), молодший дошкільний вік(4 р.ж.), середній дошкільний вік(5 р.ж), старший дошкільний вік(6 р.ж.) 12 груп.

Розвивальне читання-методика Л.Шелестової, молодший дошкільний вік(4.р.ж), середній дошкільний вік(5 р.ж.),  групи (№4,7),  група(№11)

Педагоги виявляють творчу ініціативу, стійкий інтерес до актуальних проблем; ведуть дослідницьку роботу, є активними учасниками методичних об’єднань міста, online - вебінарів, активно співпрацюють з РОІППО та інших інтернет майданчиках.

Організація варіативної складової змісту дошкільної освіти

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2019/2020 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: гурток пізнавально – екологічного розвитку «Віконечко в природу» керівник О.А.Гриневич; гурток англійської мови(старший дош.вік.) , керівник О.С.Метка; логопедичний гурток (старший дош.вік.)-  С.Л. Коломієць.

Організовано роботу гуртків на основі додаткових освітніх послуг:

«АРТ- студія», керівник О.С. Браценюк, «STREAM – освіта», керівники, Кушнір О.О., Шевчук О.А., Полюхович Ю.В., англійської мови  (молодші, середні групи), керівник Метка О.С., хореографії , керівник Л.С. Смеховська.

Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).

В нашому закладі, реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу в ЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти,  поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН, педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом, onlin ресурсами.

Матеріально-технічне та освітньо-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися, стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

- встановлення дверей;

- ремонт системи теплопостачання;

- перекриття ігрового павільйона;

- заміна пожежного ящика;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих меблів;

- поточний ремонт коридорів загального користування;

- облаштування кабінетів гурткової роботи (еко-лаболаторії, Арт-студії,   логопедичного кабінету та кабінету англійської мови, психологічного кабінету,  туалетної кімнати);

- втановлення пластикових вікон;

- розпочата реконструкція спортивного майданчика (вирівняно спортивне полотно землею та пісоком);

- створені рекреаційні рухові розвивальні зони на території та в приміщенні.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові  майданчики безпечні та  утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені експериментальні осередки: городу, саду, лісу, ягіднику.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Фінансово господарська діяльність ЗДО здійснюється на основі кошторису, який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання закладом своїх функцій.

Згідно з кошторисом на 2020 р із загального фонду бюджету було затверджено усього – 8089800,00

з них:

Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 6421000,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1023300,00

Оплата послуг (крім комунальних) – 23900,00

Продукти харчування – 579200,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40000,00

Медикаменти і перев’язувальні матеріали – 2400,00

У 2019/2020 навчальному році батьки закладу були активними партнерами  в організації  освітньо-виховного процесу та зміцненні матеріальної технічної  бази ЗДО.  

З 01.09.2019 року до 31.05.2020 року за  кошти батьків  придбано і поставлено на облік:

5 телевізорів,  інформаційні стенди, меблі дитячі, дитячі іграшки, методична та дитяча література, миючі засоби, ролети, банери, конвектори, ламінатор, біндер, пірометри, соляна лампа, розвивальний дидактичний матеріал, посуд, лего – столи, дитяча гойдалка.  Встановлено пластикове протипожежне віконечко, двері, парканчик дитячий. Проведено перекриття майданчика, ремонт всіх приміщень.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2020 року  придбано:

 • Оплата послуг 23900 грн. та придбання 40000 грн.;
 • Канцтовари;
 • Підписка;
 • Миючі засоби;
 • Придбання сантехніки;
 • Ремонт кухонного обладнання (електроплита, електрокип’ятильник);
 • Ремонт принтера;
 • Навчання з електробезпеки, пожежної безпеки;

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

Педагогічний процес у ЗДО №50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

28 педагогів (+8 у відпустці по догляду за дитиною), з них – 1вихователь-методист,   20 вихователів,  2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог,  2 -керівника гуртків, 1 вчитель-логопед. 

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2019/2020 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і працівниками на робочому місці не було.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного Плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Робота  з профілактики дитячого травматизму проводиться за такими напрямками:

- поліпшення якості освітньо – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведення інструктажів.

Медичні огляди працівників проводяться при прийомі на роботу та відповідно графіку протягом року.

Здійснення  соціального захисту  працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2019 р. налічувалось 65 дітей пільгових категорій.

 • діти з багатодітних родин – 38 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 20 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -4 дитини,
 • діти напівсироти – 1 дитина,
 • діти інваліди – 2 дитини,
 • діти під опікою – 1 дитина.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни, старшої сестри медичної Свідерської Катерини Володимирівни та лікарем-педіатром Гардамалою Іриною Миколаївною. Проведений поглиблений огляд всіх дітей лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами дітей старших груп. За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 242 дитини (73,3 %) - І групи здоров'я,  77 дітей (23,3 %) - ІІ групи здоров'я,  10 дітей (3,0%) - ІІІ групи здоров'я, IV – 1 дитина(0,3%)  Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи з персоналом та батьками ЗДО, контроль за методико- педагогічним навантаженням підчас проведення занять з фізкультури. Систематично інструктор з фізкультури та медична сестра проводили індивідуальні, індивідуально-групові заняття з часто хворіючими дітьми, заняття з корекції фізичних вад у дітей, нетрадиційні загартувальні процедури: фіточай, аромотерапія, музикотерапія, сміхотерапія, казкотерапія та ін.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність на інфекційні захворювання зросли на 15% проте знизилась захворюваність на інші органи дихання. 

Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в  2019/2020 навчальному році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2018 /2019 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює  в співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування,  в тісній партнерській взаємодії з батьками вихованців, що є умовою забезпечення якості  дошкільної освіти закладу.

Адміністрацією та педпрацівниками ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Протягом року були організовані  різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори;

- Засідання батьківського комітету;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

- Благодійний  ярмарок;

- Майстер- класи;

- Тренінги;

- Фізкультурні та літературні квести;

- Флешмоби;

- Толока для облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- Клуб турботливих батьків «Зростаємо разом»

Налагоджено інформаційно-просвітницький простір для батьків (онлан спілкування в закритих групах).

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності ЗДО. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2019/2020 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей та надання консультативної допомоги.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт та утеплення фасаду;

-облаштування твердим покриття  території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків;

- заміна вітражних вікон на платикові;

- проведення WI-FI по всьому закладу;

- ремонт системи теплопостачання та водовідведення;

- придбання технологічного обладнання.

Я,  керівник закладу,  щиро вдячна Вам, батьки, за тісну співпрацю, за спільні зусилля, завдяки яким з року в рік покращується результативність освітнього процесу, умови для ігрової, фізичної активності дітей через забезпечення мультимедійними пристроями, комп’ютерним обладнанням та меблями, що відповідають сучасним вимогам, за розуміння і підтримку. Завдяки нашій співпраці діти,  зростають здоровими, щасливими, а ЗДО стає сучасним, комфортним та  безпечним.

 

 

Звіт директора ЗДО №50

Войтович Людмили Степанівни

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

за 2018-2019 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, зміст звіту зроблений на підставі "Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю".

Мета:

подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.   

Загальні відомості про ЗДО

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №50 екологічного напрямку Рівненської міської ради засновано 11.02.1986 року. З 20 листопада 2006 року(наказ №621-осн.) заклад здобув статус екологічного напрямку. Приміщення закладу типове: 12-групове. Проектна потужність 275 місць. У   закладі функціонує 12 груп, з них 3 – для дітей перед дошкільного віку, 9 – дошкільного.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституція України, - Закон України "Про освіту", - Закон України "Про дошкільну освіту", - "Положення про дошкільний навчальний заклад", - Базового компоненту дошкільної освіти України, - Закону України "Про охорону праці", - Закону україни "Про цивільну оборону", - Закону України "Про дорожній рух", - Закону України "Про відпустки", - Закону України "Про мови", - Державного стандарту, - "Базового компоненту дошкільної освіти", - Програми для дітей від двох до семи років "Дитина», - "Програми "Освіта. Україна ХХІ століття", а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Комплектування груп відбувається за віковим принципом, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Діти зараховуються до закладу згідно електронної черги.

За останні роки прослідковується характерна тенденція до зростання чисельності дітей. В 2018-2019 навчальному році згідно електронної черги було прийнято 117 дітей.

В 2018-2019н.р. перевантаження закладу становить 49%. Це пояснюється зростанням потреби у суспільній дошкільній освіті, збільшенням народжуваності дітей та авторитету закладу.

З метою забезпечення дошкільною освітою дітей, які не відвідують заклад, проводиться щорічний їх облік, де чітко вказується форми здобуття дошкільної освіти.

А саме:

 • відвідування консультативного центру,
 • залучення до організованих груп за віком без харчування.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально- виховного процесу у навчальному закладі

Адміністрація та колектив ЗДО створюють належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2018-2019 навчальний рік,  директор та педагогічний колектив зосереджував увагу на пошук оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

 • продовжувати забезпечувати належні умови для отримання дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту,  впровадження інноваційних освітніх технологій та методик;
 • спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю;
 • розвивати комунікативно-мовленнєву компетенцію та творчі здібності дітей дошкільного віку в процесі навчання і виховання під час різних видів діяльності;
 • продовжити формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя;
 • спрямовувати роботу з екологічного виховання дошкільників у процесі організованої пошуково-дослідницької діяльності, розширювати знання про власний організм, розуміння цінності життя і здоров’я людей, їх залежності від природного довкілля;
 • забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій.

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і т.д. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка,  традиційно,  у жовтні та травні було проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в закладі дошкільної освіти, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому ЗДО, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають в даному мікрорайоні. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільний заклад, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що 100% дітей, яким виповнилося 5 років, відвідують заклад.

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Методичний кабінет ЗДО є науково- методичним осередком для педагогів та батьків. Саме в методичному кабінеті  створено банк даних інноваційних технологій  з  такими  даними: візитна  картка технології, адреси  досвіду, джерела  інформації. Зібрана  відповідна  література, каталоги  журнальних  та  газетних  статей, методичні рекомендації  щодо  впровадження  інновацій у  роботу  з  дітьми.

З метою удосконалення освітньої роботи педагоги ЗДО на  протязі  навчального  року використовували  такі інноваційні програми та технології:

-  Технологія раннього читання (авт. Зайцев М.) – вихователі: Л.О.Юсин, Р.П.Козлюк,  Л.М.Полюхович, Ю.О.Лимар, Л.Л.Брижицька;

 • «Розвивальне читання» ( авт..Л.Шелестова) – вихователь О.А.Шевчук;
 • «Логіки світу» (авт..І.Стеценко) - вихователь Ю.В. Полюхович
 • «Sand play» (авт..Д.Калф) – вихователі І.М.Дахнова, К.В.Гольонко;
 • Методика Л.Шульги «Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання» - вихователі Л.І.Петруніна, Ю.В.Пасічник;
 • освітній курс «Дошкільнятам про освіту сталого розвитку»- вихователі О.А.Гриневич, В.М.Сич;
 • методика ейдетики – вихователі Н.В.Степчук, І.М.Суркова;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт..Кулікова, Т.Шкваріна) – вихователь Н.Ю.Дікал;
 • методи мнемотехніки – вихователі О.О.Кушнір, А.В.Петричук.

Педагоги виявляють творчу ініціативу, стійкий інтерес до актуальних проблем; ведуть дослідницьку роботу, є активними учасниками методичних об’єднань міста,інтернет -  вебінарів, активно співпрацюють з РОІППО.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Варіативна складова змісту дошкільної освіти, визначена Базовим компонентом, реалізовується через роботу гуртків.

У 2017/2018 навчальному році, відповідно до запитів батьків, з урахуванням здібностей та інтересів дітей, було організовано: гурток пізнавально – екологічного розвитку «Віконечко в природу» для дітей 6 – го року життя, керівник О.А.Гриневич; гурток англійської мови  для дітей 5,6 – го років життя, керівник О.С.Метка; гурток степ – аеробіка 5 – й рік життя, керівник І.Г.Архіпова; гурток хореографії  для дітей  4,6 – й рік життя, керівник С.М.Равська.

Згідно з вимогами Базового компонента варіативна складова становить не більше 20% загального обсягу програми і часу на її реалізацію, тому робота з дітьми проводиться у час, відведений для самостійної діяльності дітей, у другій половині дня (1-2 рази на тиждень).

В нашому закладі, реалізуючи варіативну складову Базового компоненту, ми намагаємося об’єднувати зусилля адміністрації ЗДО, педагогів, дітей та їх батьків. Проведено організаційно-методичну роботу вЗДО щодо створення умов для виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти: поповнено матеріально-технічну базу, розширено напрямки безкоштовних гуртків.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлювалася належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будувалася за парціальними програмами  рекомендованими МОН та складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Гуртки є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становлять невід`ємну частину освітньої роботи.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення, умови для життєдіяльності дітей покращилися на 38% в порівнянні з минулим роком,  стали більш якісними, раціональними, безпечними. 

Технічний стан будівлі задовільний. За рік він покращився на 40%, а саме:

- ремонт буфетних кімнат в групових осередках (укладання лицювальної плитки, встановлення меблів, ремонт системи водопостачання);

- встановлення дверей;

- перекриття майданчиків;

- ремонт роздягалень (укладання ламінату, перетирання стін);

- ремонт загального туалету;

- ремонт електрощитової та бойлерної;

- заміна двох пожежних ящиків;

- облаштування кімнат для гурткової роботи;

- ремонт кладової на кухні;

- ремонт та встановлення ігрових споруд на майданчиках;

- придбання дитячих столів, стільчиків, меблів;

- ремонт коридорів загального користування (укладання лицювальної плитки, перетирання стін).

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. На спортивному майданчику обладнання підтримується в задовільному стані; також кожен ігровий майданчик має свій квітник, утримується в чистоті. 

Смітники огороджені, закриті. На території оформлені городи, які є об'єктом дослідження і праці. 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

У 2018-2019 навчальному році батьківський комітет приймав участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО.   

З 01.09.2018 року до 31.05.2019 року за батьківські кошти  придбано і поставлено на облік:

4 телевізори, патріотичний куточок, столик для піскотерапії, ролети, жалюзі, дитячі столики, канцтовари, миючі засоби, дитячі іграшки, килим, методична та дитяча література, посуд, корзини для іграшок, комод пластиковий. Встановлені пластикові вікна та пластикові протипожежні віконечка, двері, парканчик дитячий. Проведено капітальний ремонт туалетної кімнати, перекриття майданчика, ремонт всіх приміщень.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2019 року  придбано:

 • Оплата послуг 34.000 та придбання 10.000;
 • Канцтовари;
 • Підписка;
 • Придбання сантехніки;
 • Ремонт кухонного обладнання (електроплита, електрокип’ятильник);
 • Ремонт принтера;
 • Навчання працівників з електробезпеки, цивільного захисту;
 • Придбано постільну білизну.

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки

В ЗДО проводиться   робота, спрямована на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізація кадрового забезпечення.

Педагогічний процес у ЗДО №50 забезпечують кваліфіковані спеціалісти:

в закладі дошкільної освіти  працює 25 педагогів (+9 у відпустці по догляду за дитиною). З них 20 вихователів, 1 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка з англійської мови, 1 вчитель-логопед. 

Директор приділяє велику увагу добору кадрів. В закладі створені всі умови для професійної самореалізації різних категорій працівників.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та педагогічних працівників

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо – виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо – виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2018-2019 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала хороші умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоровя дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти,  який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ЗДО з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

- проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ЗДО у разі загрози виникнення терористичних або деверсійних актів.

Відповідно до наказу відділу освіти Рівненської  міської ради від 25.03.2019

№ 130-осн. «Про проведення Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини та об’єктового тренування», наказу ЗДО №50 від 26.03.2019 №28-осн. «Про проведення Тижня безпеки дитини та об’єктового тренування в закладі дошкільної освіти» та з метою формування у кожного учасника освітнього процесу внутрішньої мотивації свідомого ставлення до власної безпеки, реальну готовність до дій в умовах надзвичайної ситуації, створення безпечних та нешкідливих умов для розвитку, виховання та навчання дітей з 22 по 26 квітня 2019 р. у ЗДО був проведений Тиждень безпеки дитини та об’єктового тренування.

Основними цілями та завданнями Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я під час небезпечних ситуацій;

- формування та розвиток у дітей дошкільного віку високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, тощо ;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально–виховної роботи в закладі з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій .

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ЗДО розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі, замінені пластикові протипожежні віконечка.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

В закладі створені всі умови щодо соціального захисту дітей. Станом на 01.09.2018 р. налічувалось 61 дітей пільгових категорій, з них 18 дітям забезпечуються безкоштовне харчування.

 • діти з багатодітних родин – 43 дітей,
 • діти, батьки яких перебували в зоні АТО – 14 дітей,
 • діти з малозабезпечених сімей -4 дитина.

В повному обсязі дошкільний заклад забезпечений мийними та дезінфікуючими засобами, які вкрай необхідні для забезпечення санітарно – гігієнічного стану всього приміщення ЗДО.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей та педагогічних працівників

Змістовно та ефективно проводилась медична робота під керівництвом сестри медичної старшої Пагуби Марії Анатоліївни та Старшої сестри медичної Свідерської Катерини Володимирівни та лікарем-педіатром Гардамалою Іриною Миколаївною. Проведений поглиблений огляд всіх дітей лікарем-педіатром та вузькими спеціалістами дітей старших груп. За результатами моніторингу росту і розвитку дітей в закладі 202 дитини (61.2 %) - І групи здоров'я,  114 дітей (33,3 %) - ІІ групи здоров'я,  9 дітей (5,5%) - ІІІ групи здоров'я.  Медична сестра здійснювала систематичний контроль за станом фізичного виховання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічним режимом, повітряного, рухового, світлового режимів, проведенням всіх фізкультурно-оздоровчих заходів, проведенням санітарно-освітньої роботи перед персоналом та батьками ДНЗ, контроль за методикою проведення занять та їх вплив на організм дитини.

Систематично інструктор з фізкультури та медична сестра проводили індивідуальні, індивідуально-групові заняття з часто хворіючими дітьми, заняття з корекції фізичних вад у дітей, нетрадиційні загартувальні процедури: фіточай, аромотерапія, музикотерапія, сміхотерапія, казкотерапія та ін.

Питання фізичного виховання, оздоровлення дітей, зниження захворюваності постійно знаходилися на контролі в адміністрації та  медичної сестри, розглядались на виробничій нараді. Аналіз показав, що дитяча захворюваність органів дихання зросла на 20%,  проте знизилась інфекційна захворюваність на 18% ніж в минулому році.  На "Д" обліку стояло 26 дітей. 

Харчування здійснювалось на основі "Інструкції з організації харчування". Аналіз стану харчування в закладі в 2019 році  показав, що воно є якісним, безпечним, кращим у порівнянні з 2017 - 2018 навчальним роком. На належному рівні ведеться ділова документація з харчування старшою медичною сестрою, комірником, шеф-кухарем. За організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв здійснювався систематичний контроль з боку адміністрації, медичного персоналу, комісії з організації харчування та збереження харчових продуктів, громадськості, держпродветслужбою. Ведеться контроль за якістю продукції та наявності сертифікатів якості на неї, радіологічного контролю. Аналіз виконання норм дозволяє зробити висновок, що харчування в закладі було раціональним, збалансованим, вітамінізованим. З метою профілактики у закладі щоденно готуються фіточаї.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Керівництво закладу працює в тісній співпраці з профспілкою, органами громадського самоврядування закладу.

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори;

- Засідання батьківського комітету;

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- Виготовлення саморобок на виставки разом з дітьми;

- Залучення батьків до активної участі у проведення різноманітних дитячих свят та розваг;

- Проведення осінньої ярмарки;

- Майстер класи.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

За період 2018-2019 н.р. відсутні зауваження щодо контролю та керівництва закладом з боку управління освіти та органів місцевого самоврядування. 

Звернення громадян в основному стосувались влаштування та переведення дітей.

Проблеми закладу:

- ремонт підпірних стінок;

- ремонт фасаду;

-подальше асфальтування території;

- облаштування ігрових та спортивного майданчиків. 

Я особисто як керівник закладу,  щиро вдячна Вам, батьки, за тісну співпрацю, за спільні зусилля, завдяки яким з року в рік покращується результативність освітнього процесу, умови для ігрової, фізичної активності дітей через забезпечення мультимедійними пристроями, комп’ютерним обладнанням та меблями, що відповідають сучасним вимогам, за розуміння і підтримку. Завдяки нашій спільній роботі діти зростають здоровими, щасливими, а ЗДО стає сучасним, комфортним, безпечним.